2017.03.09 CSUEB v China2015.01.19 CSUEB v Brazil2014.01.31 CSUEB v Hawaii2014.01.25 CSUEB v Alumni2013.02.01 Sonoma State at CSUEB2008.02.03 SSU at California2008.02.03 SSU at Cal